استانداری هرمزگان: خسارت دیدگان بارندگی به فرمانداری ها مراجعه کنند