در سال جاری آنها به چند مقر نظامی و انتظامی در سطح استان تعرضاتی داشتند.