توجه به سیل زدگان و ارتباطات بین‌منطقه‌ای در جشنواره‌ فیلم "وارش"