رئیس کل بانک مرکزی: برای تعدیل نرخ دلار برنامه داریم