ارتش میانمار به کودکان راخینی ظلم و ستم کردند؛ برخی آنها را از خانواده جدا کردند و بسیاری را نیز زنده‌ زنده در آتش سوزاندند.