روی موشک شعار بنویسیم یا ننویسیم، دشمنی آمریکا وجود دارد.