ام وی ام X22 – اتوماتیک اکسلنت اسپرت ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۷۷ میلیون ۲۸۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روزه

ام وی ام X22 – اتوماتیک اکسلنت اسپرت ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۶۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۵۰ روزه

ام وی ام X22 – اتوماتیک اکسلنت اسپرت ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۵۱ میلیون ۵۲۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۷ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روزه

ام وی ام X22 – اتوماتیک لاکچری۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۷۴ میلیون ۱۶۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روزه

ام وی ام X22 – اتوماتیک لاکچری۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۶۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۵۰ روزه

ام وی ام X22 – اتوماتیک لاکچری۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۴۹ میلیون ۴۴۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۷ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روزه

ام وی ام X22 – دستی اکسلنت اسپرت۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۶۸ میلیون ۵۲۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روزه

ام وی ام X22 – دستی اکسلنت اسپرت۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۵۷ میلیون ۱۰۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۵۰ روزه

ام وی ام X22 – دستی اکسلنت اسپرت۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۴۵ میلیون ۶۸۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۷ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روزه

ام وی ام X22 – دستی لاکچری۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۶۵ میلیون ۴۶۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۲۰ روزه

ام وی ام X22 – دستی لاکچری۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۵۴ میلیون ۵۵۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۵ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۵۰ روزه

ام وی ام X22 – دستی لاکچری۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰

پیش پرداخت ۴۳ میلیون ۶۴۰ هزار تومان، مابقی در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت، سود مشارکت ۱۷ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۱۸۰ روزه