يكی از كاركنان شرکت ملی حفاری ایران در كوی عين ٢: اين روزها فرزندم ‌را هم نمی‌بینم (فیلم)