گروه جاوید شرایط تامین مالی و دریافت تسهیلات را ساده می کند